Kompleksowe rozwiązania

dla administracji publicznej

Od wielu lat pomagamy Jednostkom Samorządów Terytorialnych w tworzeniu, przetwarzaniu, zarządzaniu, analizowaniu i publikowaniu danych przestrzennych. Tworzymy dedykowane rozwiązania dla poszczególnych wydziałów. Dostarczamy szereg dziedzinowych aplikacji, które tworzą System Informacji Przestrzennej.

Nasze systemy są zgodne z wymogami ustawodawcy:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i akta wykonawcze do tej ustawy
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dz. U. Z dnia 2 lutego 2012 r.)

Co zyskujesz?

Zrealizowaliśmy już

57000

Decyzji o Warunkach Zabudowy

9000

rastrów Miejscowych Planów

2300

zinwentaryzowanych odcinków drogowych

Jak to działa?

Prezentacja na mapie to końcowy etap naszych prac. Żeby go uzyskać, niezbędne jest wykonanie wcześniej szeregu analiz, migracji danych, opracowania baz danych czy spędzenie kilkudziesięciu godzin na pracach terenowych. Podchodzimy kompleksowo do realizacji projektów. Wykonujemy inwentaryzacje terenowe, przetwarzamy rejestry gromadzone w urzędzie w wersji analogowej, wykonujemy analizy danych pozyskanych z różnych źródeł. Całościowe podejście do zagadnienia sprawia, że zaufało nam już kilkaset Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski.

teren

Inwentaryzacja terenowa

teren

Opracowanie bazy danych

teren

Wizualizacja na mapie

home-parallax-1-img1

 

Tworzymy również

mapy drukowane

Oprócz rozwiązań elektronicznych prezentujemy dane mapowe na drukowanych planszach. Dostarczamy ścienne mapy drogowe, turystyczne, adresowe i inne.

Masz inne pomysły lub potrzeby?

Skontaktuj się z nami