Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Kompletna i aktualna ewidencja dróg i obiektów mostowych to obowiązek ustawowy każdego zarządcy drogi publicznej, który wynika z ustawy o drogach publicznych i z ustawy Prawo budowlane. Aplikacja DROGI pozwala na prowadzenie i szybką aktualizację danych drogowych zarówno z poziomu mapy, jak i tabeli. Dodatkowo, automatycznie generowane są raporty w zakresie danych o drogach publicznych do GDDKiA.

ewidencja dróg

Jak to możliwe?

Dane, które Państwo posiadacie (ewidencja dróg, książki dróg lub inne dane analogowe albo cyfrowe) zostają przez nas opracowane i zaimportowane do aplikacji DROGI, gdzie prezentowane są w formie mapowej i tabelarycznej. Z wprowadzonych danych generowane są Ksiązki drogi i książki obiektów mostowych.

e


Dodatkowo wykonujemy terenową inwentaryzację dróg gminnych i obiektów drogowych z wykorzystaniem kamery umożliwiającej rejestrację wysokorozdzielczych zdjęć, zapewniających pełne pokrycie przebiegu drogi i szczegóły dotyczących wykonania (data, współrzędne geograficzne). W zakresie realizowanych prac znajdują się także przeglądy techniczne.

Zakres działania?

W zakresie terenowej ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych wykonujemy m.in. fotorejestrację. Pozyskujemy dane przy użyciu kamery umożliwiającej wykonanie wysokorozdzielczych zdjęć, zapewniających pełne pokrycie przebiegu drogi i szczegóły dotyczących wykonania (data, współrzędne geograficzne).

 

Opracowanie bazy danych dotyczącej dróg gminnych i obiektów mostowych:

ewidencja dróg

rejestr odcinków dróg (numer ewidencyjny, numer drogi,kategoria drogi, drogi publiczne/niepubliczne, długość, rodzaj nawierzchni).

ewidencja dróg

rejestr obiektów mostowych (m.in. nazwa, usytuowanie, długość, szerokość, charakter zabudowy)

teren

rejestr obiektów drogowych (nazwa, typ obiektu, kategoria obiektu)

teren

wyposażenie techniczne dla odcinków dróg – w tym m.in. oznakowania pionowe lewe i prawe, zjazdy prawe i lewe

Etapy realizacji

Do realizacji projektów podchodzimy indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i szczegółowości posiadanych danych.

monitor_drogi

Inwentaryzacja terenowa
Opracowania kameralne
Przetworzenie danych
Analizy przestrzenne
Migracja danych
Wizualizacja
Raportowanie

Funkcjonalności aplikacji

 • Wizualizacja zinwentaryzowanej bazy danych oraz powiązanie danych opisowych z mapą (atrybutami)
 • Edycja istniejących obiektów: przestrzenna i tabelaryczna
 • Wizualizacja sieci dróg na innych podkładach mapowych, m.in. ortofotomapa, aktualne dane ewidencyjne z PODGiK (w tym także wyszukiwarka działek ewidencyjnych)
 • Wyszukiwanie obiektów po konkretnym atrybucie – np. nr drogi, rodzaj nawierzchni
 • Funkcja drukowania wybranego fragmentu prezentacji graficznej (mapy)
 • Sortowanie i raportowanie obiektów według ich atrybutów

Dostęp do aplikacji

Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej dla wskazanych użytkowników gminnych. Użytkownicy otrzymują indywidualny login i hasło. Aplikacja posiada licencję wielostanowiskową.
Opcjonalnie, możemy także zaimportować do portalu mapowego w formie oddzielnych warstw.

Zobacz przykład
dostep_do_aplikacji-01

raporty_dróg

Zestawienia i raporty

1. Formularz danych o sieciach dróg publicznych w granicach administracyjnych miast (GDDKiA)
2. Formularz danych o sieciach dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast (GDDKiA)
3. Raport do GUS
4. Zestawienie dróg w gminie ze względu na kategorię drogi
5. Zestawienie dróg w gminie ze względu na klasę drogi
6. Zestawienie dróg gminnych ze względu na nawierzchnię drogi
7. Zestawienie dróg w gminie
8. Zestawienie odcinków dróg gminnych
9. Zestawienie kategorii dróg w obrębach ewidencyjnych
10. Zestawienie długości dróg gminnych w obrębach ewidencyjnych ze względu na nawierzchnię drogi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

Więcej pytań?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonem/mailem

Dodatkowo, w celu ułatwienia kontaktu przygotowaliśmy formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza jest niezobowiązujące. Pozwoli nam dokładnie przygotować się do rozmowy z Państwem i wstępnej analizy danych

  Długość sieci dróg gminnych (km):
  Liczba obiektów mostowych:
  Ewidencja dróg i obiektów mostowych:
  Format prowadzenia ewidencji:
  Przebieg sieci (mapa z przebiegiem sieci):