Systemy GIS

Wodociągi i kanalizacje


Aplikacja pozwala na zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną (magistrale główne i przyłącza) elementów punktowych armatury (m.in. hydranty, zasuwy) – integralną częścią Aplikacji jest mapa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Każdy zaznaczony obiekt posiada informację opisową (np.: typ armatury, rzędne), którą można wyświetlać i edytować na kilku poziomach działania Aplikacji (tabele, mapy). Powiązanie warstw wod-kan z podkładem ewidencyjnym i mapą zasadniczą umożliwia łatwiejsze koordynowanie działań Zakładu Komunalnego lub Urzędu w zakresie decyzji związanych z infrastrukturą techniczną.

Dwa poziomy dostępności


wodociągi i kanalizacje

wewnętrzny

dostępny po zalogowaniu jedynie dla upoważnionych urzędników


wodociągi i kanalizacje

zewnętrzny

w formie interaktywnej mapy dostępny dla mieszkańców

Kluczowe funkcjonalności

Dodawanie i edytowanie elementów liniowych (przebiegi) i punktowych (armatura) sieci w formie mapowej i tabelarycznej
Wyszukiwanie umów po wybranym atrybucie
Dodawanie nowych umów przyłączeniowych
Automatyczne generowanie wniosków o nawiąznie umowy
Tworzenie rejestrów rocznych i okresowych wydanych decyzji (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury)
Raportowanie zbiorcze dotyczące umów i elementów sieci

Zarządzaj rejestrem umów przyłączeniowych oraz automatycznie generuj wnioski o nawiązanie umowy

mapa

Moduł mapowy

  • Mapa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej
  • Lokalizacja umów przyłączeniowych
  • Mapa zasadnicza i ewidencyjna
  • Punkty adresowe
  • Działki ewidencyjne
  • Ortofotomapa
  • Ukształtowanie terenu
  • Inne, np. SUiKZP, MPZP, decyzje WZiZT

Dodatkowo

Mapa drukowana np. z lokalizacją inwestycji
Publikacja danych na autorskim SIPie firmy GISON
Cyfryzacja mapy zasadniczej
Masz pytania? Chcesz zobaczyć wersję testową?

Skontaktuj się z nami