System mapowy do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy


Portal Mapowy GEOplWUZETKA przeznaczony jest do publikowania informacji odnośnie wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego. Podstawowym celem portalu jest ułatwienie wyszukiwania wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego na podkładzie mapowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Studium).

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy - zobacz przykład - GISON
Decyzje o warunkach zabudowy na mapie – zobacz przykład – GISON

Portal Mapowy GEOplWUZETKA– zawartość modułu mapowego:

 • Granice administracyjne gminy i miejscowości
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (część graficzna)
 • Ewidencję gruntów (reprezentacja graficzna działek ewidencyjnych wraz z numerami)
 • Warstwa wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publiczneg
 • Sieć dróg z nazwami ulic
 • Ortofotomapa
 • Wyszukiwarkę numerów porządkowych nieruchomości
 • Wyszukiwarkę działek ewidencyjnych

 

Portal Mapowy GEOplWUZETKA – wybrane funkcje Aplikacji:

 • Możliwość zarządzaniem rejestrem i wyświetlaniem informacji graficzny i opisowych dla wydanych decyzji o warunkach zabudowy – Program WUZETKA
 • Publikowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • Generowanie poglądowych wydruków przez mieszkańców i inwestorów
 • Wyświetlanie legendy Studium
 • Wyświetlanie uchwały Studium
 • Lokalizowanie działek ewidencyjnych na Studium
 • Przeprowadzanie pomiarów powierzchni i odległości na Studium
 • Skalowanie widoku mapy
 • Przesuwanie widoku
 • Możliwość konfiguracji widoku w oparciu o zamieszczoną legendę dostępnych warstw
 • Możliwość przeglądania atrybutów obiektów dla wydanych decyzji o warunkach zabudowy